Service voorwaarden

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

In geval van gratis dienst:

 • Voor- en achternaam

 • Onderneming

 • Functie

 • E-mailadres

In geval van betaalde dienst:

 • Voor- en achternaam

 • Onderneming

 • Functie

 • E-mailadres

 • Adresgegevens

 • Locatiegegevens

 • Telefoonnummer

 • Betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer

De inhoud van de website is door Stichting De dansende Ezelin met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Stichting De dansende Ezelin kan echter niet garanderen dat de inhoud en met name de daarin vervatte informatie en gegevens op ieder moment en in alle opzichten juist en volledig zijn.

Website

De website wordt beheerd door Stichting De dansende Ezelin. Deze Servicevoorwaarden geven een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website. Bij bezoek aan deze website kan Stichting De dansende Ezelin gegevens van jou verwerken. Dit kan gaan om gegevens die je bijvoorbeeld via aanvraag en/of aanmeldformulieren, vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert Stichting De Dansende Ezelin jouw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat jouw persoonsgegevens door Stichting De dansende Ezelin beschermd worden en je bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van jouw persoonsgegevens. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via St_De_Dansende_Ezelin@outlook.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Stichting De dansende Ezelin maakt gebruik van Squarespace een online website systeem. Welke gegevens Squarespace van jou verzamelen, heeft Stichting De Dansende Ezelin geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van Squarespace vermeld.

Bescherming Persoonsgegevens

Stichting De Dansende Ezelin en betrokkenen nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor toezending van informatie die is aangevraagd, voor het bevestigen van aanmeldingen, voor gratis en betaalde diensten en/of producten en voor relevante informatie in de vorm van o.a. nieuwsbrieven. Daarnaast kunnen de gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van de dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt. Stichting De Dansende Ezelin gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen jou en Stichting De dansende Ezelin en het afwikkelen van betalingsverkeer en het afleveren van de diensten/goederen;

 • Om je te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen de communicatie over Lezen op Muziek (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven) en het kunnen uitvoeren van promotieactiviteiten waarvoor jij je te allen tijde weer kunt afmelden;

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren;

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

 • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van de dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van deze website)

 • Ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van fraude;

 • We verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig mochten zijn in het geval van belastingaangifte.

Derden

Stichting De Dansende Ezelin neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting De dansende Ezelin) tussen zit. Stichting De dansende Ezelin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Autorespond voor het versturen van nieuwsbrieven met waardevolle tips, inspiratie en aanbiedingen en gratis producten

 • Squarespace website, dit is de etalage van het bedrijf

 • Boekhoudpakket en PayPal, om aan wettelijke verplichting te voldoen en betalingen te verwerken

 • Outlook om bestanden en gegevens op te slaan

 • Digitale agenda om zelf afspraken in mijn agenda in te kunnen plannen

Deze informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren. Stichting De dansende Ezelin selecteert partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Deze servicevoorwaarden zijn echter niet van toepassing op websites van derden, ook niet als die via deze website via links kunnen worden bezocht. Neem voor verdere informatie altijd contact op met de betreffende derde partij of instelling. Stichting De Dansende Ezelin verstrekt uitsluitend je gegevens aan derden als het nodig is om aan de uitvoering met onze overeenkomst met jou te voldoen of als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen.

Aanpassen persoonsgegevens/uitschrijven nieuwsbrief en communicatie

Wij bieden je de mogelijkheid om zelf jouw gegevens uit mijn e-maillijst te verwijderen. Op aanvraag kunnen we je ook inzage geven in welke gegevens in ons systeem bewaard worden en deze gegevens kunnen indien je dat wilt verwijderd worden uit de administratie. Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je opvragen via St_De_Dansende_Ezelin@outlook.com. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar St_De_Dansende_Ezelin@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Stichting De dansende Ezelin zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Stichting De dansende Ezelin wil jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens > zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft

 • Adres -> zo lang klant actief is, of tot zij/hij zichzelf uitschrijft

 • Klantgegevens moeten 7 jaar bewaard blijven (wettelijke verplichting van de belastingdienst)

Cookies

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven, opnieuw producten in je winkelwagen te plaatsen of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken en kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De enige gegevens die worden verzameld, zijn de gegevens die jij zelf verzendt bij het gebruik van diensten zoals het invullen van een contactformulier, de aanvraag van het eboek, introductiepakket of workshop of een aankoop via de website.

Social Media

Stichting De dansende Ezelin maakt gebruik van social media om je op de hoogte te houden van de nieuwste trends en producten, een kijkje achter de schermen te geven en informatie met je te delen. Je kunt ons volgen op Facebook en LinkedIn. Aan het gebruik van social media zijn geen voorwaarden vanuit Stichting De dansende Ezelin verbonden. Je gaat akkoord met de voorwaarden van het social media platform. Stichting De Dansende Ezelin maakt gebruikt van de advertentiemogelijkheden van social media platforms. We tonen je advertenties op basis van de gegevens die het social media platform met jouw toestemming verzamelt, bijvoorbeeld dat je ons volgt, je interesses of dat je in een bepaalde regio woont. Welke gegevens social media platforms van jou verzamelen, heeft Stichting De Dansende Ezelin geen invloed op. Dit staat in de voorwaarden van het social media platform vermeld en is vaak ook te beheren in de instellingen van jouw social media profiel.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met St_De_Dansende_Ezelin@outlook.com.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Onderaan zie je steeds de datum van de meest recente update.

d.d. 20 mei 2019